Marktreglement 2020

 1. De Stichting Hoornder Donderdagen (hierna: de Stichting) organiseert jaarlijks op donderdagen in juli en augustus een kramen- en stoepenmarkt in Den Hoorn op de Herenstraat en Klif. De markt tijdens de Landbouwdag vindt plaats op de Kerkstraat in Den Hoorn.

 2. De Stichting wijst een marktmeester aan.

 3. Voor een standplaats op de markt wordt een vergoeding gevraagd. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door het Bestuur van de Stichting (hierna: Bestuur) vastgesteld. Voor deze vergoeding wordt een marktkraam ter beschikking gesteld. Daarnaast is bij deelname aan 6 of meer marktdagen een waarborgsom van € 100,- verschuldigd. Deze waarborgsom wordt na de laatste donderdag van het seizoen terugbetaald, als aan het gestelde in dit reglement is voldaan.

 4. Inschrijven voor één of meerdere markten kan via onze website: www.hoornderdonderdag.nl Ook kan op verzoek een inschrijfformulier door de marktmeester aan gegadigden worden verstrekt. Het formulier dient juist en volledig ingevuld bij de marktmeester te worden ingediend.

 5. Bij annulering van een kraam/standplaats na dinsdag 18.00 voor aanvang van de daarop volgende markt op donderdag, moet het verschuldigde bedrag alsnog voldaan worden.

 6. Het Bestuur kan aanvragen voor een standplaats weigeren.

 7. Bij een conflict/meningsverschil tussen marktmeester en derden (kraamhouders, deelnemers, publiek) op de marktdag wordt hoor–en wederhoor toegepast. De eventuele daaruit voortvloeiende beslissing van het bestuur is bindend.

 8. Een standplaatshouder/kraamhuurder is pas geaccepteerd als de betaling van de standplaatsvergoeding en de eventuele borgsom is bijgeschreven op bankrekeningnr. NL65 RABO 0362 5380 34 ten name van de Stichting Hoornder Donderdagen te Den Hoorn.

 9. De marktmeester wijst de standplaatsen en kramen toe. Tijdens de markt is zijn aanwijzing bindend. Bij een standplaats op de Herenstraat en Klif mogen geen auto’s of aanhangers worden geplaatst.

 10. Bij de Landbouwdag is het plaatsen van auto’s beperkt toegestaan. De marktmeester kan hiertoe bindende aanwijzingen geven.

 11. De vrije doorgang voor de hulpdiensten dient te allen tijde te zijn gegarandeerd, de marktmeester kan hieromtrent aanwijzingen geven.

 12. Een standplaatshouder/kraamhuurder verplicht zich – op straffe van het vervallen van de waarborgsom of verbeurd verklaring van het standplaatsgeld van de door standplaatshouder geboekte deelname(s) aan de Hoornder markten - zijn standplaats in te nemen.

 13. De markt wordt gehouden van 12.00 uur tot 17.00 uur. Bevoorrading van de kramen is toegestaan vanaf 10.00 uur. Verplaatste afzethekken dienen direct weer door standplaatshouder teruggeplaatst te worden. Standplaatshouders op de markt dienen tot 17.00 uur aanwezig te zijn.

 14. In overleg met de marktmeester en met goedvinden van de bewoners op locatie is het mogelijk stroom te betrekken. Tijdens de Landbouwdag en de Dag van het Schaap is het mogelijk via de marktmeester tegen betaling stroom te betrekken.

 15. Het gebruik van een geluidsinstallatie of megafoon is niet toegestaan.

 16. Het is de standplaatshouders niet toegestaan alcoholhoudende dranken te verstrekken.

 17. Een standplaatshouder/kraamhuurder die met levensmiddelen op de markt staat, dient in het bezit te zijn van een HACCP-plan of hygiëne-code en dit desgevraagd te tonen aan de marktmeester. De marktmeester kan bij het ontbreken van de juiste papieren de kraam/standplaatshouder verdere deelname aan de markt ontzeggen.

 18. Bij een standplaatshouder/kraamhuurder, waarbij de brandveiligheid in het geding is, dient een adequaat functionerend brandblusmiddel voor handen te zijn.

 19. Een standplaatshouder/kraamhuurder is verplicht afval af te voeren en de standplaats en kraam schoon achter te laten. Eventuele benodigde schoonmaakkosten en herstelkosten voor schade aan de kraam worden door de Stichting aan de standplaatshouder/kraamhuurder doorberekend.

 20. Het Bestuur en de marktmeester zijn niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van goederen van de standplaatshouders of voor enig letsel aan hem/haar of personeel overkomen.

 21. Drugs- en/of alcoholgebruik tijdens de markt door standplaatshouder en mensen achter de kraam is niet toegestaan. Roken is weliswaar toegestaan, maar wordt afgeraden. Bij overtreding door een huurder van een standplaats of een kraam, kan de marktmeester bepalen dat de plek op de markt onmiddellijk moet worden ontruimd en dat de huurovereenkomst wordt ontbonden, zonder schadeloosstelling.

 22. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de marktmeester.

 23. Met dit reglement vervallen eerder gehanteerde marktreglementen van de Stichting. Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Stichting Hoornder Donderdagen op 27 februari 2019.