top of page

Marktreglement 2023

 1. De Stichting Hoornder Donderdagen (hierna: de Stichting) organiseert jaarlijks op donderdagen in juli en augustus een kramenmarkt in Den Hoorn.

 2. De Stichting wijst een marktmeester aan.

 3. Voor een standplaats op de markt wordt een vergoeding gevraagd. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door het Bestuur van de Stichting (hierna: Bestuur) vastgesteld. Voor deze vergoeding wordt een marktkraam ter beschikking gesteld. Daarnaast is bij deelname aan 6 of meer marktdagen een waarborgsom van € 100,- verschuldigd. Deze waarborgsom wordt na de laatste donderdag van het seizoen terugbetaald, als aan het gestelde in dit reglement is voldaan.

 4. Inschrijven voor één of meerdere markten kan via onze website: www.hoornderdonderdag.nl Ook kan op verzoek een inschrijfformulier door de marktmeester aan gegadigden worden verstrekt. Het formulier dient juist en volledig ingevuld bij de marktmeester te worden ingediend.

 5. Bij annulering van een kraam/standplaats binnen 24 uur voor aanvang van de markt moet het verschuldigde bedrag alsnog voldaan worden.

 6. Het Bestuur kan aanvragen voor een standplaats weigeren.

 7. Op aanwijzing van de marktmeester kunt u gevraagd worden uw kraam te zekeren. U wordt geacht zelf spanbanden en haringen mee te nemen.

 8. Bij een conflict/meningsverschil tussen marktmeester en derden (kraamhouders, deelnemers, publiek) op de marktdag wordt hoor–en wederhoor toegepast. De eventuele daaruit voortvloeiende beslissing van het bestuur is bindend.

 9. Een standplaatshouder/kraamhuurder is pas geaccepteerd als de betaling van de standplaats vergoeding en de eventuele borgsom is bijgeschreven op bankrekeningnr. NL65 RABO 0362 5380 34 ten name van de Stichting Hoornder Donderdagen te Den Hoorn.

 10. De marktmeester wijst de standplaatsen en kramen toe. Tijdens de markt is zijn aanwijzing bindend.

 11. De vrije doorgang voor de hulpdiensten dient te allen tijde te zijn gegarandeerd, de marktmeester kan hieromtrent aanwijzingen geven.

 12. Een standplaatshouder/kraamhuurder verplicht zich zijn standplaats in te nemen, op straffe van het vervallen van de waarborgsom of verbeurd verklaring van het standplaatsgeld van de door standplaatshouder geboekte deelname(s) aan de Hoornder markten.

 13. De markt wordt gehouden van 12.00 uur tot 17.00 uur. Bevoorrading van de kramen is toegestaan vanaf 10.00 uur. Verplaatste afzethekken dienen direct weer door standplaatshouder teruggeplaatst te worden. Standplaatshouders op de markt dienen tot 17.00 uur aanwezig te zijn.

 14. Het is niet mogelijk om stroom te betrekken. Het gebruik van een geluidsinstallatie of megafoon is niet toegestaan.

 15. Het is standplaatshouders niet toegestaan alcoholhoudende dranken te verkopen of te verstrekken. Drugs- en/of alcoholgebruik tijdens de markt door standplaatshouder en mensen achter de kraam is niet toegestaan. Roken wordt afgeraden. Bij overtreding door een huurder van een standplaats of kraam, kan de marktmeester tot ontruiming besluiten en de huurovereenkomst ontbinden zonder schadeloosstelling.

 16. Een standplaatshouder/kraamhuurder die met levensmiddelen op de markt staat, dient in het bezit te zijn van een HACCP-plan of hygiëne-code en dit desgevraagd te tonen aan de marktmeester. De marktmeester kan bij het ontbreken van de juiste papieren de kraam/standplaatshouder verdere deelname aan de markt ontzeggen.

 17. Bij een standplaatshouder/kraamhuurder, waarbij de brandveiligheid in het geding is, dient een adequaat functionerend brandblusmiddel voor handen te zijn.

 18. Een standplaatshouder/kraamhuurder is verplicht afval af te voeren en de standplaats en kraam schoon achter te laten. Eventuele benodigde schoonmaakkosten en herstelkosten voor schade aan de kraam worden door de Stichting aan de standplaatshouder/kraamhuurder doorberekend.

 19. Het Bestuur en de marktmeester zijn niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van goederen van de standplaatshouders of voor enig letsel aan hem/haar of personeel overkomen.

 20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de marktmeester.

 21. Met dit reglement vervallen eerder gehanteerde marktreglementen van de Stichting. Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Stichting Hoornder Donderdagen op 29 april 2021.

bottom of page